Hírdetmények

 

„MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.”

Hitelügyleteinek Hirdetménye

 

(PVRK II. Kondíciós Lista)

 

Hirdetmények:

 2018.07.20-tól 2019.02.28-ig hatályos hirdetmény

 

Hatályos hirdetmények:

2019.03.01-től hatályos hirdetmény

 

„MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” Hitelügyleteinek Hirdetménye

(PVRK II. Kondíciós Lista)

 

Hatályos: 2019. március 01-től visszavonásig

 

I. Kondíciók

 

Devizanem: Forint (HUF/ Ft).

 

Ügyleti kamat: változó kamatozású, 3 havi BUBOR + RKV2.1 + maximum 0,5% kamatfelár/év.

 

 

 

 

Az ügyleti kamat fizetése havonta esedékes.

* 2019. március 01. Hirdetmény hatályba lépésekor

 

Késedelmi kamat: lejárt tőketartozás, meg nem fizetett ügyleti kamat, továbbá egyéb meg nem fizetett díjtételek (díj, jutalék, stb.) után kerül felszámításra, mértéke: a mindenkori ügyleti kamat+6%.

Hitelösszeg:

 

Futamidő:

 

Rendelkezésre tartási idő: legfeljebb 1 év (szerződéskötéstől számítva).

 

Türelmi idő:

 

Tőketörlesztés típusa: lineáris (havi egyenlő tőketörlesztő részletekben) azzal, hogy az utolsó törlesztő részlet a kerekítések miatt eltérhet. Lehetőség van az utolsó tőketörlesztés esetében emelt törlesztő részlet alkalmazására, amely legfeljebb a teljes folyósított hitelösszeg 20%-a lehet (balloon).

 

II. Díjak, jutalékok

 

 

Hitelbírálati díj: 10.000,-Ft

 

Folyósítási jutalék: folyósításokként 10.000,-Ft azonban egy hitelügylet vonatkozásában legfeljebb 500 ezer forint.


Rendelkezésre tartási jutalék
: 0,4%/év.

 

Kezelési költség: a Hitelező egyedi mérlegelése alapján, de legfeljebb a fennálló tőketartozás 0,05 %/év.

 

Óvadék: a kért kölcsönösszeg 3%-a.

 

Szerződésmódosítási díj: a rendelkezésre tartási időszak alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeg 0,15%-a, maximum 250 ezer forint. A rendelkezésre tartási időszakot követően pedig legfeljebb a fennálló tőketartozás 0,05%-a, de legfeljebb 250 ezer forint.

 

Előtörlesztési díj: Az előtörlesztési díj mértéke az előtörlesztett összegre vetítve 0,05%.

 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességének bevonása esetén készfizető kezességvállalási díj: mértékét és számítási módját a garantőr intézmény mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza.

 

III. Továbbhárított díjtételek:

 

Értékbecslés díja: a mindenkori értékbecslői díjszabás szerint.

 

Közjegyzői díj: Közjegyzői díjszabás szerint.

 

Ügyvédi szolgáltatási díj: ügyvédi díjszabás alapján.

 

Igazgatási és szolgáltatási díj: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) értelmében az ingatlan-nyilvántartási eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

 

Elsőfokú eljárás (kivéve jelzálogjog)

  6 600.- Ft/érintett ingatlan

 Jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása

 12 600.- Ft/érintett ingatlan

 Társasház alapítás, illetve társasházi alapító okirat 
 módosításának bejegyzése

 6 600.- Ft/társasházi különlap max. 100 000.- Ft

 Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére)

 10 000.- Ft/érintett ingatlan

 Körzeti földhivatali határozat elleni fellebbezés  

 10 000.- Ft/határozat

 

A TakarNet rendszerből lekért tulajdoni lap költsége: A 176/2009 (XII.28.) FVM rendelet és a TakarNet Szolgáltatási Szerződés Általános Szolgáltatási Feltételek "A" melléklete szerint, ami a Hirdetmény közzétételének napján az alábbi: - E-hiteles tulajdoni lap (szemle vagy teljes másolat): 3 600,- Ft - Nem hiteles tulajdoni lap másolat: 1 000,- Ft.

 

Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzési eljárással összefüggő közjegyzői díjak:

 

 

Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) monitoring díja: Az Arthur Bergmann Hungary Zrt. monitoring tevékenysége során jogosult az Ügyfél, az Ügyfél tulajdonosai, illetve annak kapcsolódó vállalkozásai által igénybe vett pénzügyi szolgáltatásokról a KHR rendszerből adatokat lekérni. Ennek díja a BISZ Zrt. mindenkori hirdetményében megjelenő díjszabásával megegyező.

Követelésérvényesítéssel kapcsolatos költségek, díjak: A követelés érvényesítésével – bármely jogi, illetve peres, peren kívüli (fizetési meghagyásos, vagy végrehajtási) eljárás, csőd- és felszámolási eljárás elrendelésével kapcsolatosan - felmerülő díjak és költségek, valamint a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott díjak, az Ügyfelet terhelik.

Egyéb, felmerülésük esetén az Ügyfélre terhelhető díjtételek: Felmondással, végrehajtási -, behajtási eljárással kapcsolatos költségek, díjak (a felmerült költségek/díjak áthárításra kerülnek az Ügyfél részére).